ศสพ.ระยอง บรรยายถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภารมงคล   และ  นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเลี้ยงใส้เดือนและการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 25 คน
ความคิดเห็น