บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2021

ศสพ.ระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระยอง

ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ศสพ.รย. ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ครั้งที่ 1/2564)

ศสพ.รย เป็นผู้แทน องคมนตรีมอบน้ำมันพืช

ศสพ.รย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ศสพ.รย. ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตร การผลิตเห็ด

ศสพ.ระยองเข้าร่วมเสนอโครงการผลิตต้นพันธุ์ทะเรียนพันธุ์ดีเพื่อการจำหน่าย เพื่อขอรับการสนับสนุน

ศสพ.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2564

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการตลาดสู่การสร้างอัตลักษณ์ของตลาดเกษตรกรและเชื่อมโยงตลาดศักยภาพ กิจกรรมศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1

ศสพ.รย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2/2564