ศสพ.รย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายทางเข้าหน่วยงางาน

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายทางเข้าหน่วยงานให้มีความสวยเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ส่งเสริมความรับผิดชอบต่องานส่วนรวม พร้อมทั้งสร้างนิสัยการมีวินัยให้แก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง 
    

ความคิดเห็น