ศสพ. รย. ฝึกอบรมเกษตรรกร หลักสูตร การผลิตมะกรูดตัดใบเพื่อการค้า ณ ศบกต. ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี


วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ได้มอบหมายให้นางสาวกษมา พูลปาน นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายศรันยู  นัดสูงวงศ์        นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตมะกรูดตัดใบเพื่อการค้า" ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ศบกต.) ประจำตำบลนาป่า ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ให้แก่เกษตรกร จำนวน  20  ราย มะกรูดถือเป็นพืชที่อยู่คู่ครัวไทยมาอย่างยาวนาน โดยใบมะกรูดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบอาหาร อย่างเช่น ต้มยำกุ้ง ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของไทย หรือการใช้เป็นสมุนไพร ทำให้ความต้องการซื้อใบมะกรูดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การอบรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้แก่เกษตรตั้งแต่ประเภทของมะกรูด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ วิธีการปลูกและดูแล การขยายพันธุ์ การป้องกันกำจัดโรคและแมลง ตลอดจนการตัดผลผลิตเพื่อนำไปจำหน่าย พร้อมทั้งสนับสนุนต้นพันธุ์มะกรูดตัดใบให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งนำความรู้ที่ได้รับไปขยายพันธุ์ต่อเพื่อสร้างรายได้และประกอบอาชีพต่อไปความคิดเห็น