ศสพ.รย ร่วมต้อนรับองคมนตรี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เข้าติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

 


วันที่ 17 มีนาคม 2564 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธาน  อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ และนายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์บริการฯ รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานและแนวทางที่จะดำเนินงานในปี 2564 ในการนี้ องคมนตรี      และคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมและการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯและเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ของศูนย์บริการฯ ประกอบด้วย งานส่งเสริมการเกษตร งานประมง งานชลประทาน งานปศุสัตว์ งานพัฒนาที่ดิน งานกรมการข้าว      งานวิชาการเกษตร และพบเกษตรขยายผลศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์บริการฯ พร้อมทั้งมอบน้ำมันพืชให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ศูนย์บริการฯ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย 

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ความคิดเห็น