ศสพ.รย. เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

         วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ตามแผนการตรวจราชการ และขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธ์ คอทอง)เขตตรวจราชการที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคชัย ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดระยองความคิดเห็น