ศสพ.รย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2/2564 โดย นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุม ประธานประชุมแจ้งให้ทราบผลการดำเนินงานจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไตรมาสที่ 1/2564 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ให้ที่ประชุมทราบ และชี้เเจงแผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2/2564 โดยกำหนดจัดวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง พร้อมทั้งชี้เเจงรายละเอียดภายในงาน อาทิ การจัดเวที การจัดบูทของหน่วยงานร่วม จุดคัดกรองก่อนเข้างาน และอุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งให้ที่ประชุมร่วมแสดงข้อคิดเห็น เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยต่อไป

ความคิดเห็น