ศสพ.ระยองเข้าร่วมเสนอโครงการผลิตต้นพันธุ์ทะเรียนพันธุ์ดีเพื่อการจำหน่าย เพื่อขอรับการสนับสนุน

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้านำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ปี 2564 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มีเป้าหมายที่จะทำโครงการผลิตต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง โดยใช้ต้นตอที่เพาะจากเมล็ดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองซึ่งมีความต้านทานโรครากเน่าโคนเน่า ร่วมกับการใช้กิ่งพันธุ์หมอนทองที่มีคุณภาพและเหมาะสมแก่การนำมาเสียบยอดมาผลิตเป็นต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกเกษตรกรชาวสวนทุเรียนของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกที่มีจำหน่วยกว่า 700 คน ใน 6 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก ทั้งนี้โครงการกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรได้มากที่สุด 

ความคิดเห็น