ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

ลงพื้นที่ส่งมอบปัจจัยการเกษตร ให้เกษตรกรต้นแบบ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสาวรัชชา นันตา นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายอภิชาติ ภารมงคล และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ส่งมอบปัจจัยการเกษตร ให้เกษตรกรต้นแบบ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรต้นแบบในการยกระดับแปลงเรียนรู้ตนแบบสู่การขยายผล เพื่อสนองแนวพระราชดำริในการเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายให้มั่นคงเพียงพอต่อการดำเนินชีวิต รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสนับสนุนปุ๋ยหมัก จำนวน 3 กระสอบ กล่องชันโรงเปล่า 15 กล่อง ชุดพร้อมหมวกกันแมลง 2 ชุด กะละมัง 2 ใบ กระชอน 2 อัน มีด 2 เล่ม เหล็กงัดรังชันโรง 2 อัน โหลแก้วสำหรับบ่มน้ำหว

โพสต์ล่าสุด

ศสพ. ระยอง รับฝากกล่องเลี้ยงเพื่อแยกขยายและสนับสนุนแม่พันธุ์ชันโรงแก่เกษตรกรตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่ส่งมอบปัจจัยการเกษตร ให้เกษตรกรต้นแบบ ไข่แดง จำนวน 2 ราย ของอำเภอบ้านค่าย ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง ลงพื้นที่ส่งมอบปัจจัยการเกษตร ให้เกษตรกรต้นแบบอำเภอปลวกแดง ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาฟาร์มโมเดลต้นแบบเกษตรเขตเมือง ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน อำเภอวังจันทร์

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร "หลักสูตรการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด้วยวิธีการวิจัย ประจำปี 2567" ระดับ 1 ความรู้พื้นฐาน เวทีที่ 3

ศสพ.ระยอง สำรวจพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้

ศสพ. ระยอง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกร ผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง ในพื้นที่ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง