ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566   ผ่านระบบออนไลน์   (ZOOM Meeting)  นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566  โดยมีนายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและสถานการณ์สินค้าเกษตรเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดระยอง สถานการณ์สินค้าด้านพืช สถานการณ์สินค้าด้านปศุสัตว์ สถานการณ์สินค้าด้านประมง) สถานการณ์การบริหารจัดการน้ำจ.ระยอง ความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง และร่วมพิจารณากรประกวด ศพก. ระดับจังหวัด และมาตรการแก้ไขทุเรียนด้อยคุภาพ (อ่อน)แและการสวมสิทธิ์ใช้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 

โพสต์ล่าสุด

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

ศสพ.ระยอง ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยสาขาระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น เรื่อง การปลูกกระวานพืชพื้นถิ่นภาคตะวันออกร่วมยางพารา

ศสพ.ระยอง มอบปัจจัยการเกษตร ให้เกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” อ.บ้านค่าย นายบุญธรรม คชรินย์ อ.บ้านค่าย

ศสพ.ระยอง การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566

ศสพ.ระยอง ให้บริการเกษตรกรที่เข้าปรึกษาด้านการผลิตและแปรรูปสมุนไพร พร้อมสนับสนุนกล้าพันธุ์สมุนไพรแก่เกษตรกร

ศสพ.ระยอง ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมนำเสนอข้อมูลการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะสำรวจพื้นที่ฯ