ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

ศสพ.ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น เรื่อง การปลูกสมุนไพรพื้นถิ่นและผักพื้นบ้านไทยยกแคร่

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต  ขัติทะเสมา นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น เรื่อง การปลูกสมุนไพรพื้นถิ่นและผักพื้นบ้านไทยยกแคร่   ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แคร่ เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พืชพื้นถิ่นพร้อมกับการใช้ประโยชน์ สามารถนำมาทำเป็นวัตถุดิบอาหารกลางวันเป็นการลดรายจ่ายและยังสามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในแปลงอีกทางหนึ่ง จำนวน 30 ราย โดยหลักสูตรประกอบไปด้วยหัวข้อ การปลูกสมุนไพรพื้นถิ่น การปลูกผักพื้นบ้านไทยยกแคร่ และการจัดการวัสดุเหลือใช้ภายในแปลง

โพสต์ล่าสุด

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติช้างป่าเข้าทำลายพื้นที่การเกษตรเสียหาย ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

ศสพ.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2567

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานจุดเรียนรู้ผัก เห็ด และสมุนไพร

ศสพ.ระยอง ต้อนรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ

ศสพ. ระยอง ออกพื้นที่ติดตามเกษตรกร ผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง ในพื้นที่ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WORDPRESS 2567 รุ่นที่ 2 " โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ผ่านระบบออนไลน์

ศสพ.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง โครงการวิจัยเกษตร “ขยายผลการผลิตและการใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร”