ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

ศสพ.ระยอง ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566   นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   ลงพื้นเยี่ยมบ้านเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมี นายองค์กรณ์ รจนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัดระยอง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง ร่วมพูดคุยการทำการเกษตรในสวนยางพารา และแนวทางในการ พัฒนาพื้นที่ให้มีผลผลิตที่ดีขึ้น ร่วมกับการปลูกยางพารา เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

โพสต์ล่าสุด

ศสพ.ระยอง ต้อนรับกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เข้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง Core Team เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ ครั้งที่ 1/2567

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2566

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมสัมมนาสร้างความเข้าใจโครงการ/การพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไม้ผล ปี 2567

ศสพ.ระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการเพาะเห็ด" ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ณ ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2567

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคลินิกไอที เรื่องการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชระดับอำเภอ ผ่านระบบประชุมทางไกล

ศสพ.ระยอง ร่วมกับ บริษัทเอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน) ติดตามผลการเลี้ยงผึ้งชันโรง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง