ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ

ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2566 นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานครและพื้นที่ จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบโครงการด้านไม้ดอกไม้ประดับอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ โดยได้ศึกษาดูงาน  เรื่อง การผลิตและการตลาดกล้วยไม้ ไม้กระถางครบวงจร  และ การผลิตกล้วยไม้และไม้กระถางคุณภาพ ( Supermarket กล้วยไม้แห่งแรกของประเทศไทย) ณ Air Orchids Supermarket เรื่อง การผลิตไม้ประดับเชิงธุรกิจ และ เรื่อง เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ประดับให้ได้ทั้งปริมาณ และคุณภาพ  ณ สวนสีทอง และ อภิปรายคณะ เรื่อง สถานการณ์และแนวทางการพัฒนางานไม้ดอกไม้ประดับ และ แนวคิดการพัฒนางานและการเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านไม้ดอกไม้ปร

โพสต์ล่าสุด

ศสพ.ระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิ่งพันธุ์ผลไม้ ในงานวันเกษตรปราจีนบุรี ประจำปี 2566

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมหลักสูตร"บอนสี 3 รักษ์" และหลักสูตรเยาวชนรักษ์พงไพร หัวใจ 3 รักษ์"

ศสพ.ระยอง ให้บริการความรู้และฝึกทักษะการผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานและระบบการให้น้ำในแปลงเกษตรแก่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)

ศสพ.ระยอง จัดฝึกอบรมโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ หลักสูตร “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense” ประจำปีงบประมาณ 2566

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานีที่ดินสระบุรี

ศสพ.ระยอง สนับสนุนหน่อพันธุ์กล้วยให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

ศสพ.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/2566