ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหนองดู่ จ.นครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธนิสร ศิริโวหาร และนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองดู่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  ประกอบด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 ราย  เข้าศึกษาดูงาน ณ จุดเรียนรู้ไม้ผลไม้ยืนต้น  และจุดเรียนรู้ผัก เห็ด และสมุนไพร ได้แก่ การปลูกและการจัดการ แปลงทุเรียนสมัยใหม่ ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)  การผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน การนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเห็ดไปใช้ประโยชน์ การปลูกว่านหางจระเข้ การปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรในพื้นที่จำกัด เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และขยายผลต่อไป

โพสต์ล่าสุด

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูวิทยากรค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2565 เครือข่ายเชิงพื้นที่ฯ ภาคกลาง กลุ่มที่ 2

ศสพ. ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบ้านดอน จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ศสพ. ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรเพื่อทำแปลงเกษตรแบบสวนป่า

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลแผนและผลการพัฒนากำลังคนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ปี 2565 และร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดระยองปี 2566-2570

ศสพ.ระยอง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเลี้ยงกุ้งฝอยและหอยขมแก่เกษตรกร ณ อบต.บางบุตร อ.บ้านค่าย