ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลเรณูนคร

วันอังคารที่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ.  2567   นายวัลลภ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  มอบหมายให้  นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลเรณู นคร   จังหวัดนครนครพนม โดยทางสำนักงานเทศบาลฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นำชุมชน และบุคลากรเทศบาลตำบลเรณูนคร และศึกษานอกสถานที่ จึงนำเป้าหมาย จำนวน 100   คน เข้าศึกษาดูงาน แปลงรวบรวมพรรณพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานในหน่วยงานต่อไป

โพสต์ล่าสุด

ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นพันธุ์สมุนไพรให้แก่เทศบาลตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อนำไปปลูกในแปลงสมุนไพรบริเวณสวนเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยงาน

ศสพ. ระยอง ถ่ายทอดความรู้และทักษะ “การเลี้ยงผึ้งชันโรง” ให้กับเกษตรกร อำเภอเมืองระยอง อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอบ้านค่าย ผู้มีความประสงค์เข้ารับบริการ

ศสพ.ระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้ ในงาน “เทศกาลผลไม้ของดีอำเภอแกลง” ประจำปี 2567

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบนขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาดูงานจุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานฟาร์มผึ้งชันโรง

ศสพ.ระยอง ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2567

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร "หลักสูตรการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด้วยวิธีการวิจัย ประจำปี 2567" ระดับ 1 ความรู้พื้นฐาน เวทีที่ 4

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับอาจารย์และร่วมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ระยอง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้งานสับปะรดหวานและของดีอำเภอปลวกแดง ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 18)