ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

ศสพ.ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

  วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ  นายอภิชาติ ภารมงคล และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ต้อนรับคณะดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าศึกษาดูงาน  ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง พืชผักสมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 150 ราย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

โพสต์ล่าสุด

ศสพ.ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศบกต.พลูตาหลวง

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพืชให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดงเพื่อขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศสพ.ระยอง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 รอบที่ 2/2565 ผ่านระบบ VDO Conference

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพืชให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลงในการขับเคลื่อนดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ศสพ. ระยอง รวมใจทำกิจกรรม 5 ส. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมศึกษาดูงาน "วันสถาปนา 43 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"