บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2022

ศสพ. ระยองส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้น ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

ศสพ.ระยอง ร่วมจัดงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2565 ครั้งที่ 1”

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมบันทึกรายการเล่าเรื่องเมืองระยอง ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ได้รับมอบหมาย

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.บ้านฉาง ปี 2565

ศสพ. ระยอง สนับสนุนแม่พันธุ์ผึ้งชันโรง ให้เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)" หลักสูตร ระดับที่ 1 รุ่นที่ 2

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการถ่ายทำ "เที่ยวดอกกราย บ้านพ่อพอเพียง" The series

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมลงนามการใช้หลักสูตร ฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2565

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านบำเหน็จบำนาญให้บุคลากรภาครัฐในพื้นที่เขต 2

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.บ้านค่าย ปี 2565

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.เขาชะเมา ปี 2565