ศสพ.รย. ออกสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่

     วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ที่รับผิดชอบของโครงการฯ ในด้านแหล่งน้ำ ด้านส่งเสริมอาชีพ ที่ได้รับผลประโยชน์ในทางตรง หรือ ประโยชน์ในทางอ้อม และที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ ณ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองความคิดเห็น