ศสพ.ระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพตลาดในพื้นที่สู่ช่องทางตลาดออนไลน์

ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์  2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพตลาดในพื้นที่สู่ช่องทางตลาดออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรให้ได้รับมาตรฐานตบอดจนการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรทางออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่เเกละเกษตรกรภาคตะวันออก โดยได้แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาตลาดเกษตรกร ปี 2565 และช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com  จากนายอภิรักษ์ หลักชัยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร  กรมส่งการเกษตร และเทคนิค การทำสื่อออนไลน์สินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางสื่ออนไลน์ โดยนายกฤติพงศ์ เดชส่งจรัส ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กร โดยมีนางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเเละพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว
ความคิดเห็น