ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ เวทีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา และนางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ เวทีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) จัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพมีสมรรถนะและศักยภาพในกระบาวนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยการอบรมจัดเป็น 4 เวที ในเวทีที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 9 ก.พ. 2565 นั้น มีการอบรมในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. วันที่ 6 ก.พ. 2565 

    การเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม เเจ้งวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมการทำกิจกรรมเพื่อสำรวจความคาดหวังของผู้เข้าร่วมอบรมต่อโครงการฝึกอบรมในรูปแบบการมีส่วนร่วม

2. วันที่ 7 ก.พ. 2565

    - การฟัง "เวทีเสวนาเสียงสะท้อนและความคาดหวังของเกษตรกรต่อนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร" ได้รับเกียรติจากนางราตรี ประสงค์สุข เกษตรอำเภอกบินบุรี นายณัฐพงศ์ เกษประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกพลู ร่วมเสวนากันในประเด็นดังกล่าว สะท้อนประสบการณ์ของการทำงานกับเกษตรกรอย่างมืออาชีพ ความคาดหวังของเกษตรกรต่อเจ้าหน้าที่ และความคาดหวังของหัวหน้างานต่อนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร


    - การฟังบรรยายพร้อมการแบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติเรื่อง "การนำเครื่องมือส่งเสริมการเกษตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ" โดยนายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้รู้จักเครื่องมือการจับประเด็นเเละเครื่องมือระดมความคิด ในหลากหลายรูปแบบอาทิ บัตรคำ ระดมความคิดในเวลาสั้นๆ การใช้ Mind Map สรุปประเด็น เป็นต้น โดยสามารถเลือกเครื่องมือส่งเสริมการเกษตรไปใช้อย่างเหมาะสมกับงานส่งเสริมในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการทำการเกษตรของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น3. วันที่ 8 ก.พ. 2565

    การฟังบรรยาย "การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรเชิงกลยุทธ์และแปลงแผนไปสู่โครงการส่งเสริมการเกษตรเกษตรในพื้นที่" และ "เทคนิคการเขียนโครงการให้มีประสิทธิภาพ" โดยนายชนินทร์ สุขสำราญ ผอ.กพบ สสก. 3 ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจแผนการพัฒนาตั้งแต่แผนระดับที่ 1-3  พร้อมเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม โดยการทำ SWOT Analysis เพื่อทราบจุดเเข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ โดยใช้เครื่องมือ TOW Matrix ตลอดจนการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพในที่สุด
4. วันที่ 9 ก.พ. 2565

   - การฟังบรรยายพร้อมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ "การจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วม" โดยนายวิศรุต ตุ้ยศักดา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้เรียนรู้การวางแผนการจัดเวทีชุมชนใน 3 กระบวนการ ประกอบด้วย ก่อนจัดเวที ระหว่างจัดเวที และหลังจัดเวที การนำเครื่องมือมาใช้ให้เหมาะสมกับเกษตรกรผู้ให้ข้อมูลและการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้กิจกรรมสันทนาการเชื่อมโยงเข้าสู่เวที และในกรณีที่มีการจัดเวทีหลายครั้ง ควรเชื่อมโยงเวทีแต่ละครั้งเข้าด้วยกันเพื่อความต่อเนื่อง ตลอดจนการทบทวนหลังจบเวทีโดยการทำ After Action Review เพื่อการพัฒนาการจัดเวทีในครั้งถัดไป


    - การฟังบรรยายแบบมีส่วนร่วมในหัวข้อ "ความรู้ในงานอารักขาพืช" โดยทีมวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ได้เรียนรู้การวินิจฉัยโรคพืช การวินิจฉัยแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ และกาจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Intergrate Pest Management: IPM) เพื่อนำความรู้ไปใช้ป้องกัน แก้ไข และบรรเทา ความเสียหายแก่ผลผลิตของเกษตรกรต่อไปความคิดเห็น