ศสพ.รย. พบปะเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” นายบุญธรรม คชรินย์ อ.บ้านค่าย

     วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรต้นแบบ “ไข่แดง” นายบุญธรรม คชรินย์ ทำแบบสำรวจความต้องการปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร ในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักราชเลขาธิการ เพื่อสนองแนวพระราชดำริในการเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายให้มั่นคงเพียงพอต่อการดำเนินชีวิต รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ณ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ความคิดเห็น