ศสพ.ระยอง ร่วมจัดงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2565 ครั้งที่ 1”

     วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร อิมผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ และนายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2565 ครั้งที่ 1” ณ ที่โรงเรียนวัดหนองยาง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช เป็นประธานเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่นการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้ร่วมให้บริการเกษตรกรและประชาชนที่มีความสนในเข้าร่วมรับบริการมากกว่า
 300 คน พร้อมสนับสนุนพันธุ์ไม้ จำนวนทั้งสิ้น 900 ต้น ประกอบด้วย ผักเหลียง 300 ต้น ผักหวานบ้าน 100 ต้น พริก 100 ต้น กาแฟ 50 ต้น สัปปะรดสี 300 ต้น และมะกรูด 50 ต้น  มอบให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน  ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคำสั่งจังหวัดชลบุรี อย่างเคร่งครัด
ความคิดเห็น