ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.เขาชะเมา ปี 2565

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธนิสร ศิริโวหาร และนางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอเขาชะเมา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองหิน อำเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง  จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา ในการนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวและการขยายพันธุ์พืช พร้อมทั้งสนับสนุนแจกพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรภายในงาน จำนวน 132 ต้น ประกอบด้วย ผักหวานบ้าน 20 ต้น กาแฟโรบัสต้า 10 ต้น พริกจินดา 30 ต้น มิราเคิล 10 ต้น โกโก้ 30 ต้นและสับปะรดประดับ 32 ต้น โดยมี นางประทุมทิพย์ สินเปี่ยม เกษตรอำเภอเขาชะเมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวความคิดเห็น