ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)" หลักสูตร ระดับที่ 1 รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษ๖รด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)" หลักสูตร ระดับที่ 1 รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม การฝึกอบรมมีประเด็นสำคัญ 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 
    1) "เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะในปัจจุบัน" ว่าด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะในปัจจุบัน แนวโน้มความต้องการเทคโนโลยีการเกษตรของโลกและของไทย การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการ ตลอดจนการทำความรู้จัก HandySense Open Innovation 
    2) "ระบบพื้นฐาน HandySense" ว่าด้วยการใช้งานเบื้องต้นทางการเกษตร โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบ การเตรียมความพร้อม (ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ต) การใช้ระบบ HandySense ในพืชไร่ พืชสวน และระบบโรงเรือน ตลอดจนวิธีการออกแบบระบบให้น้ำและปุ๋ย ให้สอดคล้องกับระบบควบคุมอัตโนมัติ
    3) "ประสบการณ์การใช้งาน HandySense" ในแปลงมะนาววงบ่อ แปลงส้มโอ และโรงเรือนผลิตหอมแดง จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมการเกษตร จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี และเกษตรกรต้นแบบเครือข่าย ศพก. ศุนย์เกษตรอินทรีย์ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

ความคิดเห็น