ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมลงนามการใช้หลักสูตร ฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมลงนามการใช้หลักสูตร ฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสีม่วง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8  โดยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 เป็นโรงเรียนพื้นที่นำร่องนวัตกรรมจัดการศึกษานำร่องในหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หลักสูตรฐานสมรรถนะ คือหลักสูตรที่เน้นการวัดผล แบบสมรรถนะ แทนการท่องจำเนื้อหา เพียงเพื่อนำมาสอบ เดิม วัดผลจากการจำความรู้ แต่ฐานสมรรถนะ วัดผลจากการนำความรู้มาใช้งาน ที่นำมาใช้แทนที่หลักสูตรในปัจจุบัน โดยฐานคิดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) แบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่

1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล (Personalization) การเป็นเจ้าของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสุขภาวะ (Well-being) ทั้งในด้านสุขภาพ ความฉลาดรู้ สังคมและอารมณ์อย่างสมดุล รอบด้านและเป็นองค์รวม โดยยึดหลักความเสมอภาค

3. พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต การแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม

4. พัฒนาผู้เรียนให้รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาการ



ความคิดเห็น