ศสพ.ระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ไม้ผลในระดับพื้นที่ ณ สวนนงนุชพัทยา

    วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบงานไม้ผล
ไม้ยืนต้น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ไม้ผลในระดับพื้นที่ ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวข้อการเรียนรู้ใน 3 เรื่อง ได้แก่
       1. ทิศทางแนวโน้มตลาดสินค้าผลไม้ไทยในจีนและเส้นทาขนส่งสินค้าผลไม้จากไทยไปจีน โดย นายปรัตถกร
แท่นมณี กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว นางสาวปทุมวดี อิ่มทั่ว อัครราชทูตที่ปรึกษา
(ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงปักกิ่ง และนางสาวอาทินันท์ จันทรพิมพ์ กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซียงไฮ้ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมาตรการ Zero Covid ของประเทศจีนยังเป็นปัญหาต่อการส่งออกไม้ผลของไทย ทั้งการจำกัดเที่ยวบินเข้าประเทศ และการตรวจเข้มของด่านทางบกของจีน ประเทศใดที่ส่งออกผลไม้ไปจีนแล้วมีการตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ์สินค้าหรือที่ตัวสินค้า จะถูกระงับการนำเข้า ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีการส่งออกสินค้าไปจีนจะต้องมีมาตรการและแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงานหรือโรงคัดบรรจุ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกระงับงานนำเข้าสินค้าจากไทย และสำหรับผลไม้ที่จีนอนุญาตให้ไทยนำเข้าได้ในปัจจุบัน จะมีทั้งหมด 22 ชนิด แต่ทั้งนี้มีผลไม้เพียง 3-4 ชนิดเท่านั้นที่คนจีนส่วนใหญ่รู้จัก เช่น ทุเรียน มะพร้าว มังคุด และมะม่วง ส่วนที่เหลือยังติดปัญหาเรื่องอายุการวางจำหน่ายที่สั้น ทำให้ไม่สามารถขนส่งทางบกไปยังจีนได้ ซึ่งจะเป็นโจทย์ที่สำคัญของไทยที่จะต้องหาวิธียืนอายุการเก็บรักษา เพื่อที่จะสามารถขนส่งทางบกไปยังจีนได้ เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนในอนาคต
2. หลักการออกแบบระบบน้ำ โดย นายชีรวรรธน์ มั่นกิจ จากสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย โดยมีประเด็นสำคัญที่การเลือกหัวจ่ายน้ำ การเลือกขนาดท่อเมน ท่อย่อย และการคำนวณแรงเสียดทานภายในท่อเพื่อหาขนาดปั๊มจ่ายน้ำที่เหมาะสม ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มีแปลงเรียนรู้ที่มีการวางระบบน้ำแบบอัตโนมัติและแบบอัจฉริยะที่ใช้เซนเซอร์เข้ามาตรวจวัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้มีการให้น้ำที่เหมาะสม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาขอรับคำปรึกษาได้ตามวันและเวลาราชการ


3. โอกาสและอุปสรรคของสินค้าผลไม้ไทยในตลาดโลก/ความก้าวหน้าของคู่แข่งทางธุรกิจตลาดผลไม้ไทยในอาเซียนและต่างประเทศ โดย นายศักดา ศรีนิเวสน์ ข้าราชการบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีประเด็นสำคัญที่เป็นข้อคิดสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรไทย เช่น 1) การพัฒนาสายพันธุ์พืชให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่สูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันการปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ยังมีไม่มาก และสายพันธุ์ที่เกษตรกรปรับปรุงขึ้นเองยังขาดการประสานงานกับหน่วยงานราชการในการรับรองและทดสอบคุณภาพ 2) การทำการตลาดภายนอกประเทศที่ควรให้ความสำคัญกับตลาดประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอาทิ พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งยังมีมาตรการการนำเข้าที่ไม่เข้มงวด ระยะทางการขนส่งไม่ไกลก็จะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง และสามารถระบายสินค้าออกได้อย่างรวดเร็ว 3) การวางแผนการผลิต ตั้งแต่การศึกษาพืชที่จะปลูกเพื่อที่จะวางระยะปลูกให้เหมาะสมตามขนาดทรงพุ่มของพืช การดูความต้องการผลไม้ชนิดต่างๆของต่างประเทศ เช่น ผลไม้มงคลหรือผลไม้ที่มีสีแดงควรวางแผนการผลิตในสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนของประเทศจีน เป็นต้น 4) การให้ความสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลผลิต ซึ่งในปัจจุบันผลไม้ส่งออกที่สำคัญของไทยหลายชนิด ประเทศเพื่อนบ้านของเราสามารถที่จะปลูกได้ไม่ต่างจากประเทศไทย อีกทั้งประเทศเพื่อนบ้านยังได้เปรียบในด้านของทรัพยากรและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ยังค่อนข้างดีอยู่ ดังนั้นเกษตรกรของไทยจึงควรช่วยกันรักษาคุณภาพของผลผลิต เก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นและความต้องการบริโภคผลไม้จากไทยให้คงอยู่ในตลาดต่างประเทศความคิดเห็น