ศสพ.ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง มอบให้นายศรันยู นัดสูงวงศ์ และนายอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระยอง จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชม ฐานการเรียนรู้ด้านพืชสวนภายใต้ศูนย์บริการการพัฒานปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยได้เข้าเยี่ยมชม 2 จุดเรียนรู้ ได้แก่ จุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ และจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา )

ความคิดเห็น