ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565

     วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวจิราพร อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นตัวเเทนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยมีหน่วยงานภายใต้โครงการศูนย์บริการฯ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมฯ ร่วมกับนายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ประธานการประชุม) และนายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ สำนักงาน กปร. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  โดย    

-นางนลทวรรณ มากหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าภาพรวมโครงการศูนย์บริการฯ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

-หน่วยงานภายใต้โครงการศูนย์บริการฯ รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

-นายอนันต์ ลิลา ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ สำนักงาน กปร. ได้ให้แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการฯ

-ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการฯ และเร่งรัดให้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์บริการฯ พ.ศ. 2565 - 2569 เพื่อนำประเด็นดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการฯ ต่อไป
ความคิดเห็น