ศสพ. ระยองส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้น ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

  วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายอภิชาติ ภารมงคล และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้นให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยส่งมอบต้นพันธุ์ผัก จำนวน 840 ต้น และต้นพันธุ์ไม้ผลจำนวน 80 ต้น ประกอบด้วย พริกขี้หนูสวน 630 ต้น มะเขือเปราะ 210 ต้น มะละกอแขกนวล 40 ต้น และมะนาวพันธุ์สุขประเสริฐ 40 ต้น เพื่อใช้ในภารกิจในภารกิจของกรมส่งเสริมต่อไป

ความคิดเห็น