ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.บ้านค่าย ปี 2565

 วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ บุราณรมย์ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตรอกสตบรรณ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย ในการนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเห็ดและการดูแลเห็ด พร้อมทั้งสนับสนุนแจกพันธุ์ไม้ให้กับเกษตรกรภายในงาน จำนวน 150 ต้น ประกอบด้วย ต้นหม่อน 30 ต้น ต้นแค 30 ต้น พริกจินดา 30 ต้น ต้นมะกรูด 30 ต้น และ มะละกอ 30 ต้น โดยมี นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอบ้านค่าย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว


ความคิดเห็น