บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2023

ศสพ. ระยอง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแรงงาน จากเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ภายในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ศสพ. ระยอง สนับสนุนต้นพันธุ์พืชให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 เพื่อทำแปลงเกษตรในโรงเรียน

ศสพ.ระยอง ประชุมหารือกับคณะนักวิจัย สวทช. ในการนำเทคโนโลยีในการจัดการน้ำรูปแบบต่างๆ ของสวทช. มาติดตั้งและใช้งานภายในศูนย์ฯ

ศสพ. ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่

ศสพ. ระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตดินแดง

ศสพ. ระยอง สนับสนุนต้นพันธุ์สมุนไพรให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานบูรณาการส่งเสริมอาชีพสู่ห้องเรียน

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(field day) อำเภอแกลง ปี 2566

ศสพ.ระยอง จัดการฝึกอบรมภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี ประจำ 2566 กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร “การปลูก การดูแล และป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน”