บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2023

ศสพ.ระยอง ติดตามเกษตรกรขยายผลใน ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2567

ศสพ.ระยอง ร่วมประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลตามระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศสพ.ระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการเพาะเห็ด" ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ณ ณศาลาวัดในไร่ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ออกพื้นที่ติดตามเกษตรกรขยายผลในอำเภอปลวกแดง และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง สนับสนุนต้นไม้ให้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1/25667

ศสพ. ระยอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี