บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2022

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2565

ศสพ.ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ในงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2565 ครั้งที่ 2” ณ อบต.วัดหลวง พนัสนิคม

ศสพ.ระยอง ร่วมจัดงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ปี 2565 ไตรมาสที่ 2/2565

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565

โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

ศสพ.ระยอง จัดส่งพันธุ์ไม้ในงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปี 2565”

ศสพ.ระยอง ร่วมใจทำกิจกรรม 5ส. ประจำเดือนมีนาคม 2565

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่" (Field Day) อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เวทีระดับเขต (เวที ข)

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565