ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565   ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยวาระว่าด้วย การพิจารณาทบทวนสัดส่วนพื้นที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งหารือเพื่อประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับจัดทำแปลงดังกล่าว การขอขยายเขตไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำ (บ่อบาดาล) ภายในบริเวณศูนย์บริการฯ เนื่องจากมีบางพื้นที่ไม่มีแผงโซลาเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า  การนำเสนอร่างโครงงานศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาการใช้พืชคลุมดินควบคุมวัชพืชในทุเรียนปลูกใหม่ โดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง วางเเผนเตรียมเข้าร่วมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สบามบรมราชกุมาร ณ ศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565ที่จะถึงนี้ เตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการฯ และผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าศูนย์บริการฯ ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแผนการดำเนินงานตามงบประมาณของ กปร. การดำเนินงานศูนย์บริการฯ ปี 2565 โดยมีนายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ

ความคิดเห็น