ศสพ.ระยอง ร่วมใจทำกิจกรรม 5ส. ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงานโดยแบ่งเป็น บริเวณ ประกอบด้วย  ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณแปลงไผ่และรอบสระน้ำ ตัดหญ้าและทำความสะอาดตลอดแนวถนนของศูนย์ฯ และทำความสะอาดบริเวณบ้านพักราชการ ใเพื่อให้หน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมทั้งสร้างนิสัยการมีวินัยให้แก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน  ความคิดเห็น