ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายศรันยู นัดสูงวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ณ จังชลบุรี ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์ของประเทศไทย และใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนการพัฒนา รวมทั้งเป็นศูนย์รวมการเผยแพร่ข้อมมูล ประเด็นการการประชุมในครั้งนี้เพื่อแสดงผลความคืบหน้าของโครงการ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ความคิดเห็น