ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เวทีระดับเขต (เวที ข)

นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เวทีระดับเขต (เวที ข) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 จัดโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานและนำไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ สาระสำคัญในการอบรมประกอบด้วย การจัดทำและวิเคราะห์แผนธุรกิจ (Business Model Canvas) กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และเทคนิคการลงชุมชน การสร้างเครื่องมือในการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทำกิจกรรมการแบ่งกลุ่มระดมความคิดในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมและฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ

ความคิดเห็น