โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบต้นพันธุ์พืชผักและไม้ผลไม้ยืนต้นให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยส่งมอบต้นพันธุ์ผักจำนวน 3,070 ต้น และต้นพันธุ์ไม้ผลจำนวน 130 ต้น ประกอบด้วย พริกขี้หนูสวน 1,680 ต้น มะเขือเปราะ 1,260 ต้น มะละกอแขกนวน 30 ต้น ฝรั่งพันธุ์เพชรภูทอง 20 ต้น ฝรั่งพันธุ์กิมจู 20 ต้น เหลียง 20 ต้น และมะนาวสุขประเสริฐ 20 ต้น 

ความคิดเห็น