ศสพ.ระยอง เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการผลิตขยายและส่งเสริมการใช้ต้นพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ดี ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ในประเด็นการดำเนินงานตามแผนงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาแนวทางที่จะทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและเกษตรกรต่อไป

ความคิดเห็น