ศสพ. ระยอง เข้าร่วมประชุมทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และนางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ประเด็นการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การบรรยายและดำเนินการประชุมทำประชาพิจารณ์ การจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ของข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และการร่วมให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ของข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร
ความคิดเห็น