ศสพ.ระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ในการพัฒนาสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์กับแหล่งผลิตอื่นในรูปแบบ New Normal

 

วันที่ 7-9 มีนาคม 2565 นายธนิสร ศิริโวหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ในการพัฒนาสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์กับแหล่งผลิตอื่นในรูปแบบ New Normal ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมีประเด็นการเรียนรู้ได้แก่ การศึกษาตลาดผลไม้ในประเทศเพื่อนบ้าน BGC MODEL ระบบเกษตรอัจฉริยะ และแนวทางการตัดแต่งกิ่งในไม้ผล ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้มีการจัดทำแปลงเรียนรู้การระบบเกษตรอัจฉริยะ การจัดแต่งทรงต้น และการปลูกไม้ผลในระยะปลูกแบบต่างๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ หรือสามารถสอบถามหรือปรึกษาผ่านช่องทาง facebook page ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้ตลอดวันและเวลาราชการความคิดเห็น