ศสพ.ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 นางสาวชื่นจิต  ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เเละนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น เรื่องการจัดการดิน ปุ๋ย สำหรับพืชในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านแลง หมู่ 3 ตำบลบ้านแลงอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจลักษณะและการจัดการดิน ปุ๋ย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการปลูกพืช นำไปสู่การ  อนุรักษ์พันธุ์พืชแบบยั่งยืนและเพื่อนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและผู้สนใจภายในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 30 ราย

เนื้อหาในหลักสูตร ประกอบไปด้วย การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการส่งวิเคราะห์ และการวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ปุ๋ยและการผลิตน้ำหมักชีวภาพ การจัดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเหลือใช้ภายในแปลงในรูปแบบน้ำหมักชีวภาพ

ในการฝึกอบรบนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยาจากสถานีพัฒนาที่ดินระยอง และความร่วมมือประสานงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้แก่เกษตรกรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง และได้รับเกียรติจากนางสาวอมรา จิตติรบำรุง เกษตรอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้


ความคิดเห็น