ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2565

 วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการบริหารพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ วาระการประชุมว่าด้วยการติดตามนิเทศงานและการประเมินผลด้านการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตร ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2565 และเเผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตร โดยแบบเป็น 4 ระบบได้แก่ ระบบงานพื้นฐานด้านการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเกษตร ระบบการบริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบการจัดฝึกอบรม และระบบการถ่ายทอดความรู้ (วิทยากร)  โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการรับสมัครคัดเลือบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับกลาง ประจำปี 2565 และหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น ประจำปี 2565 รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีนายชนินทร์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมความคิดเห็น