บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2022

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565

ศสพ. ระยอง จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ศสพ.ระยอง สนับสนุนพันธุ์ไม้ ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบคชภัย (ช้างป่า)

ศสพ.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2566

ศสพ.ระยอง ร่วมใจทำกิจกรรม 5ส. ประจำเดือนธันวาคม 2565

ศสพ.ระยอง ให้บริการเกษตรกรที่เข้าปรึกษาการวางระบบน้ำในแปลงเกษตรในพื้นที่โคกหนองนาโมเดลพร้อมสนับสนุนกล้าพันธุ์สมุนไพรและไม้ผลแก่เกษตรกร

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 1/2566

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไม้ผลทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ศสพ.ระยอง ให้การต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงาน กปร.