บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2021

ศสพ. ระยอง เข้ารับฟังการนำเสนอสรุปผลการฝึกงาน

ศสพ.รย. ลงพื้นที่ อ.บ้านค่าย เพื่อเยี่ยมบ้านเกษตรกร โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ศสพ.รย. เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตต้นพันธุ์ทุเรียน

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่

ศสพ.ระยอง ร่วมใจ 5ส.

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 2 ”

ศสพ.ระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ