ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่

 วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์  อุดมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่    ผ่านระบบ zoom หรือระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมเเละพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมี นางสาววรนุช สีแดง  รักษาการแทนสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม     โดยมีข้อสรุปกำหนดช่วงเวลาในการจัดดำเนินโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คนจาก  3 หน่วยงาน ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดชลบุรี กำหนดหัวข้อวิชาหลักไว้         6 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.การปรับแนวคิด 2.การวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 3.ระบบการทำการเกษตรแบบผสมผสาน  4.การจัดทำแผนพัฒนาเกษตร 5.การตลาดสินค้าเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0 และ 6. ICT กับการเกษตรเชิงพาณิชย์ 
ความคิดเห็น