ศสพ.ระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำสัปดาห์ ณ ห้องรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง โดยสรุปผลการดำเนินงานพร้อมแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสัปดาห์ที่ผ่านมา และให้ที่ประชุมเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ความคิดเห็น