ศสพ.ระยอง เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 2 ”

วันพฤหัสบดีที่ที่ 14 พฤษภาคม 2564 นางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom หลักสูตร “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 2 ” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กลุ่มพัฒนาบุคลากร โดยมี นายพงษ์เพชร วงศ์โสภา นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากร เนื้อหาในการอบรม เกี่ยวข้องกับการการเขียนบทวิดีทัศน์ และการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ ตั้งแต่ขั้นตอน การเตรียมการก่อนการถ่ายทำ ขั้นตอนการถ่ายทำ และหลังการถ่ายทำวิดีทัศน์ โดยเน้นเรื่องการวางแผนการจัดทำวิดีทัศน์ ให้มีความถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงาน และสอดคล้องกับภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรความคิดเห็น