ศสพ.ระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวชื่นจิต  ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อสรุุปผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ 2563 เเละพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งจัดทําแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 7 (2565-2569) กรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่าน เครือข่าย (Web Conference) โดยใช้โปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยมีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี

ความคิดเห็น