ศสพ.รย. เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตต้นพันธุ์ทุเรียน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตต้นพันธุ์ทุเรียนจากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้เรื่องการผลิตต้นพันธุ์ทุเรียนมาใช้ในการผลิตต้นพันธุ์ทุเรียนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ทั้งนี้ต้นพันธุ์ทุเรียนที่ผลิตจะต้องเป็นต้นพันธุ์ทุเรียนที่มีคุณภาพ ใช้ต้นตอที่ต้านทานต่อโรครากเน่าโคนเน่า (Root rot and Foot rot) และใช้กิ่งพันธุ์ดีในการนำมาเสียบยอด โดยต้นพันธุ์ทุเรียนที่ผลิตได้นั้น จะนำมาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในภาคตะวันออก ในราคาที่เหมาะสม

                                                           ความคิดเห็น