ศสพ.ระยอง เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านบำเหน็จบำนาญให้บุคลากรภาครัฐในพื้นที่เขต 2

     วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวหทัยชนก บุญทา เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ด้านบำเหน็จบำนาญ ให้บุคลากรภาครัฐในพื้นที่เขต 2 อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง ในหัวข้อการบรรยาย กฎหมายและระเบียบบำเหน็จบำนาญ และแนะนำการใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง


ความคิดเห็น