ศสพ. ระยอง สนับสนุนแม่พันธุ์ผึ้งชันโรง ให้เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

     วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายปัฐพงศ์ สิงหพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงชันโรงและวิธีการแยกขยายชันโรงให้เกษตรกรตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ผู้มีความสนใจในการเลี้ยงชันโรง พร้อมส่งมอบกล่องเลี้ยงชันโรงที่ทางเกษตรกรนำมาขอแยกขยายพันธุ์กับทางศูนย์ฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผสมเกสรดอกไม้ในสวนซึ่งช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากน้ำผึ้งชันโรงมาใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง ผึ้งชันโรงจัดเป็นแมลงเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่มีประโยชน์ในการทำการเกษตรและการผลิตน้ำผึ้งมารับประทาน น้ำผึ้งของชันโรงมีสรรพคุณหลากหลายที่มีประโยชน์ต่อรางกายมนุษย์มากมาย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง จึงมีการสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงผึ้งชันโรง เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้เสริม และขยายผลต่อชุมชนต่อไป 


ความคิดเห็น