ศสพ.ระยอง เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน”

       

     วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2565 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวกษมา พูลปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน” ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM MEETING) โดยนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศระดับอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการ และศูนย์ขยายพันธุ์พืช วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานและมีแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันและเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานในงานส่งเสริมการเกษตรได้ และมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน สาระสำคัญในการอบรม ดังนี้
     1) การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์ (องค์การมหาชน) : GISTDA  
     2) การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
            - ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Big Data Data Analytic with Alteryx Designer
            - Visualization for Data Analytic with Google Data Studio
     3) กฎหมาย ภัยคุกคาม และแนวทางในการปฏิบัติในการใช้งานระบบเครือข่าย โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ความคิดเห็น