ศสพ.ระยอง ประชุมหน่วยงานร่วมในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหน่วยงานร่วมในโครงการศูนย์บริการฯ เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

โดยมีประเด็นสาระสำคัญ

1.การจัดทำวีดิทัศน์องค์ความรู้หลักสูตรในแต่ละฐานการเรียนรู้ภายในโครงการศูนย์บริการฯ

2.การปรับปรุงป้ายฐานการเรียนรู้ และองค์ความรู้ประจำฐานให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

3.การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรี(พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง)ในการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดระยอง

ณ ห้องประชุมดาวเรือง  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยองความคิดเห็น