ศสพ.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการงานวัน Field day ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธนิสร ศิริโวหาร เเละนางสาวชื่นจิต ขัติทะเสมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ ( Field Day) ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีเหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลทางเกวียน เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในงานนี้ศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการขยายพันธุ์ และสนับสนุนพันธุ์ไม้ผลและพืชผักสวนครัว ให้เเก่เกษตรและผู้สนใจที่มาร่วมงาน จำนวน 100 ต้น เช่น ขนุน มะนาว พริก เป็นต้น โดยมีนายชยพล อัครจิรากุล ปลัดอาวุโสอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธี
ความคิดเห็น