ศสพ.ระยอง เตรียมพร้อมรับการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี “ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)”

วันที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยมีนายธนิสร ศิริโวหาร และนางสาวกษมา พูลปาน ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานไม้ผลและงานไม้ดอกไม้ประดับ ร่วมวางแผนการพัฒนาระบบการให้น้ำให้เป็นแบบอัจฉริยะ ในกิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยใช้พื้นที่แปลงเรียนรู้โครงการเกษตรสมัยใหม่ (ทุเรียน) และโรงเรือนเพาะชำสับปะรดประดับ ซึ่งมีการวางระบบการให้น้ำเป็นแบบอัตโนมัติอยู่แล้ว มาพัฒนาให้ระบบการให้น้ำให้เป็นแบบอัจฉริยะ โดยทาง สวทช.จะเข้ามาถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ คือ ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense) และติดตั้งอุปกรณ์ sensor (วัดความเข้มแสง วัดความชื้นดิน วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์) ในแปลงเพาะปลูกและโรงเรือน เพื่อให้การทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเปลี่ยนเป็น “เกษตรแม่นยำ (Precision agriculture)” โดยมีระบบเซนเซอร์ต่างๆ สำหรับการติดตามสภาวะแวดล้อมในแปลงเพาะปลูกและโรงเรือนเพื่อการควบคุมและบริหารจัดการ ซึ่งเทคโนโลยีที่จะนำมาติดตั้งนี้จะช่วยให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดแรงงานในภาคการเกษตร และมีความเป็นสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ที่เป็นจะต้นแบบให้แก่เกษตรกรได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ในในการทำการเกษตรในพื้นที่ของตัวเอง

ความคิดเห็น