ศสพ.ระยอง ร่วมรับฟังอาจารย์นิเทศนิสิตฝึกงาน

      วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชัยพร  อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝึกงานนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมนิเทศนิสิตฝึกงาน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร นำโดยนายพิษณุ แก้วตะพาน อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าพูดคุยหน้าที่ที่มอบหมายให้นิสิตปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานความเป็นอยู่ในช่วงมาฝึกงาน ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
ความคิดเห็น