ศสพ.ระยอง ประชุมหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง


 

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายหะพันธ์ พลับพลาไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหน่วยงานร่วมในโครงการศูนย์บริการฯ เพื่อประชุมหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

โดยมีประเด็นสาระสำคัญ

1.บทสรุปวิเคราะห์การดำเนินงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะศูนย์บริการฯ ของทีมติดตามงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อเสนอแนะ

2.แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อนฯ

3.ข้อเสนอและข้อสรุปการประชุมหารือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4.ผลการประชุมหารือกับ กปร. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

5.ผลการประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์บริการฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

6.การทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน ภายในศูนย์บริการฯ

ณ ห้องประชุมดาวเรือง  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง

และคณะทำงานได้ลงสำรวจพื้นที่ส่วนกลางเพื่อสร้างแปลงสาธิตโดยอิงตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้จากทุกหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยเลือกพื้นที่ฐานการเรียนรู้วิชาการเกษตร, ข้าว เเละพัฒนาที่ดิน เป็นเเปลงสาธิตดังกล่าวความคิดเห็น